Location Map
Odds & Ends
187 days ago - Prontera 53, 195 - Kinsley K
Recent SearchesView More »
8 minutes ago tengu s
10 minutes ago zargon
10 minutes ago red gem
2 hours ago bullet
2 hours ago temporal crystal
2 hours ago temporal
2 hours ago beelzebub
2 hours ago blood of wolf
2 hours ago lever
6 hours ago green feel
6 days agoAlf: Tao Gunka 
6 days agoAlf: Price? Tao 
6 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
6 days agoKurtis: wts holy stick 300k
4 days agoAraceli: wew
4 days agoErick: 2
4 days agoLea: crimson
Post