Location Map
Misc 164, 140
7 days ago - Prontera 164, 140 - RalMart
x1Unknown 151461,000,000,000z
x1Crown12,000,000z
x2Scaraba Card3,000,000z
x26Unknown 6921500,000z
x97Unknown 6924300,000z
x344Unknown 6922200,000z
x3Bakonawa Doll900,000z
x2Gold200,000z
x1+7 Crimson Dagger [2]6,000,000z
x1+7 Crimson Dagger [2]6,000,000z
x1+7 Crimson Dagger [2]5,000,000z
x1+7 Crimson Dagger [2]5,000,000z

Recent SearchesView More »
48 minutes ago unripe apple
54 minutes ago katar
2 hours ago savage babe
2 hours ago magnolia card
5 hours ago big crossbow
6 hours ago stop post
6 hours ago stop sign
6 hours ago stop sign
6 hours ago Snake Head
6 hours ago Snake Hat
14 days agoVerlie: S> +9 Magical Earring Shadow 250m!!! PM Doluhs
9 days agoKhadijah: Gladius
6 days agoNiko: S> Aesprika 
6 days agoNiko: .
5 days agoSibyl: green ale
3 days agoArlan: archer
56 minutes agoClay: TANGA
Post