Location Map
Kafra's Hidden Storage
7 days ago - Prontera 130, 86 - Kafra Yozei
x1+9 Tam [1]69,999,999z
x1Physical Pendant (Shadow)399,999,999z
x1Firelock Soldier Card49,999,999z

Recent SearchesView More »
47 minutes ago unripe apple
53 minutes ago katar
2 hours ago savage babe
2 hours ago magnolia card
5 hours ago big crossbow
6 hours ago stop post
6 hours ago stop sign
6 hours ago stop sign
6 hours ago Snake Head
6 hours ago Snake Hat
14 days agoVerlie: S> +9 Magical Earring Shadow 250m!!! PM Doluhs
9 days agoKhadijah: Gladius
6 days agoNiko: S> Aesprika 
6 days agoNiko: .
5 days agoSibyl: green ale
3 days agoArlan: archer
55 minutes agoClay: TANGA
Post