Location Map
R. Ori l Aloe
80 days ago - Prontera 127, 81 - Hermafrodity
x45Rough Oridecon40,000z
x2Aloe300,000z

Recent SearchesView More »
11 minutes ago branch
12 minutes ago 2carat
12 minutes ago pearl
12 minutes ago husk
13 minutes ago steel chon
13 minutes ago crossbow 2
13 minutes ago crossbow
14 minutes ago hood
15 minutes ago chef
15 minutes ago chef
7 days agoAlf: Tao Gunka 
7 days agoAlf: Price? Tao 
7 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
7 days agoKurtis: wts holy stick 300k
6 days agoAraceli: wew
6 days agoErick: 2
5 days agoLea: crimson
Post