Location Map
Medved
96 days ago - Prontera 107, 70 - ~Shusha~
x29Stone of Sage900,000z
x57Coal15,000z
x169Talon of Griffon60,000z
x1Clip [1]500,000z
x1Valkyrian Shoes [1]500,000z0z
x1Valkyrian Shoes [1]500,000z0z

Recent SearchesView More »
25 minutes ago tomahawk
26 minutes ago metal two-handed axe
27 minutes ago metal two handed axe
27 minutes ago metal two handed axe
27 minutes ago metal two handed axe
27 minutes ago metal two handed axew
27 minutes ago ring
28 minutes ago epsilon
28 minutes ago epsilon
30 minutes ago hammer
13 days agoDeloris: strawberry
12 days agoEusebio: lol
10 days agoHailie: Is this the real life
6 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
5 days agoGerardo: oii
1 day agoWeston: aw
1 day agoWeston: wew
Post