Location Map
GearForGx
96 days ago - Prontera 143, 67 - s u e
x1Sapha's Cloth [1]75,000,000z
x1Sapha's Cloth [1]60,000,000z
x1Sapha's Cloth [1]100,000,000z
x1Sapha's Cloth [1]30,000,000z
x1Sapha's Cloth [1]45,000,000z
x1Sapha Hood115,000,000z
x1Sapha Hood95,000,000z
x1Sapha Hood75,000,000z
x1Sapha Hood60,000,000z
x1Sapha Shoes [1]200,000,000z
x1Sapha Shoes [1]145,000,000z
x1Sapha Shoes [1]75,000,000z

Recent SearchesView More »
26 minutes ago tomahawk
27 minutes ago metal two-handed axe
27 minutes ago metal two handed axe
27 minutes ago metal two handed axe
27 minutes ago metal two handed axe
28 minutes ago metal two handed axew
28 minutes ago ring
28 minutes ago epsilon
29 minutes ago epsilon
30 minutes ago hammer
13 days agoDeloris: strawberry
12 days agoEusebio: lol
10 days agoHailie: Is this the real life
6 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
5 days agoGerardo: oii
1 day agoWeston: aw
1 day agoWeston: wew
Post