Location Map
Misc
96 days ago - Prontera 164, 140 - RalMart
x1Heavy Lifter Box240,000,000z
x1Heavy Lifter Box240,000,000z
x100Unknown 6921400,000z
x324Unknown 6924200,000z
x225Unknown 6922200,000z
x1Finisher [2]45,000,000z
x1Angry Snarl100,000z
x1Angry Snarl100,000z
x1Contabass [2]80,000z
x1Twin Edge of Naght Sieger [3]120,000,000z
x1Double Bound [3]2,000,000z

Recent SearchesView More »
25 minutes ago tomahawk
26 minutes ago metal two-handed axe
26 minutes ago metal two handed axe
26 minutes ago metal two handed axe
27 minutes ago metal two handed axe
27 minutes ago metal two handed axew
27 minutes ago ring
27 minutes ago epsilon
28 minutes ago epsilon
29 minutes ago hammer
13 days agoDeloris: strawberry
12 days agoEusebio: lol
10 days agoHailie: Is this the real life
6 days agoEldridge: B>Gambler's seal 15m
5 days agoGerardo: oii
1 day agoWeston: aw
1 day agoWeston: wew
Post