Location Map
C O N D E N S E D B L U E
96 days ago - Prontera 150, 85 - Turiuz Ashrok
x500Blue Herb4,000z

Recent SearchesView More »
4 minutes ago slayer
4 minutes ago blade
15 minutes ago katar of quaking
15 minutes ago piercing wind
18 minutes ago infiltrator
18 minutes ago infiltrator
20 minutes ago scratcher
21 minutes ago bloody roar
22 minutes ago katar of speed
22 minutes ago Elunium
5 days agoGerardo: oii
1 day agoWeston: aw
1 day agoWeston: wew
7 hours agoBriana: 123
4 hours agoEdyth: openkore/.gitignore
4 hours agoWinfield: openkore/.gitignore
4 hours agoJessenia: THAIKORE
Post