Location Map
Ori~ Grape.J~ Straw~ Nab~ Krishna~
97 days ago - Prontera 156, 175 - Karster
x129Oridecon250,000z
x279Grape Juice8,000z
x71Strawberry12,000z
x1Nab's Cloth [1]9,500,000z
x1Krishna [2]9,500,000z
x1Crimson Katar [2]25,000,000z
x3145Maneater Blossom10,000z

Recent SearchesView More »
16 minutes ago pearl
16 minutes ago Matyr Card
3 hours ago metaller card
3 hours ago metaller card
3 hours ago horn card
3 hours ago horn card
3 hours ago orc warrior card
3 hours ago wraith card
3 hours ago wraith card
3 hours ago chon chon card
6 days agoGerardo: oii
2 days agoWeston: aw
2 days agoWeston: wew
20 hours agoBriana: 123
16 hours agoEdyth: openkore/.gitignore
16 hours agoWinfield: openkore/.gitignore
16 hours agoJessenia: THAIKORE
Post