Location Map
+13Minigun/En.Elu/
357 days ago - Prontera 124, 67 - Kyro'
x1Enriched Elunium 10 Box32,000,000z
x1+13 Minigun [2]130,000,000z

Recent SearchesView More »
1 hour ago pearl
3 hours ago kaho card
3 hours ago kaho card
3 hours ago vadon
3 hours ago drainliar card
3 hours ago hodremlin card
3 hours ago hodremlin card
3 hours ago 7 flame dragon armor
3 hours ago 7 fire dragon armor
3 hours ago 7 fire dragon armor
7 days agoAlf: Tao Gunka 
7 days agoAlf: Price? Tao 
6 days agoKurtis: wts scaraba card 4kk
6 days agoKurtis: wts holy stick 300k
5 days agoAraceli: wew
5 days agoErick: 2
5 days agoLea: crimson
Post